Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nelahozeves
Nelahozeves

Vítejte na oficiálních
stránkách obce

Statut Nelahozevského zpravodaje

Článek I. - Účel

Nelahozeveský zpravodaj (dále jen „zpravodaj“) je periodickou tiskovinou, kterou vydává obec Nelahozeves za účelem informování obyvatel o dění v obci Nelahozeves.

Zpravodaj je periodikem veřejné služby. Jeho posláním je šířit objektivní a vyvážené informace potřebné pro svobodné vytváření názorů na činnost samosprávy ve veřejné debatě v obci, zapojovat občany do správy místních záležitostí, přinášet praktické informace o samosprávě a životě v obci a poskytovat občanům kulturní, společenské a sportovní informace.

Zpravodaj věnuje přiměřený prostor informacím o činnosti obecního úřadu, orgánů samosprávy (starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory, komise apod.), spolků a dalších obdobných organizací, škol, a dále o spolkových, kulturních a sportovních akcích konaných na území obce, případně v blízkém okolí.

Ve zpravodaji může být uveřejňována komerční inzerce.

Obsah zpravodaje tvoří redakce a externí přispěvatelé.

Článek II. - Redakce

Redakce se skládá z jednoho či více redaktorů v čele s vedoucím redaktorem. Vedoucí redaktor může být jediným redaktorem.

Redaktoři připravují příspěvky do zpravodaje na témata dohodnutá s vedoucím redaktorem.

Připravované příspěvky jsou zpravidla zpravodajského charakteru. Redakce netvoří publicistické příspěvky, není-li k tomu zvláštní důvod.

Redaktoři dbají o vlastní neutralitu a cíleně se vyhýbají střetu zájmů. V případě potenciálního střetu zájmů konzultuje redaktor příslušné materiály s vedoucím redaktorem, případně s mediálním výborem.

Redakční příspěvky se podepisují pouze zkratkou nebo se nepodepisují vůbec, tento princip je vysvětlen v tiráži. Příspěvky externích přispěvatelů jsou podepsány plným jménem. Redaktor může zveřejnit příspěvek i pod svým plným jménem, pak se na něj hledí jako na příspěvek externího přispěvatele.

Člena redakce s výjimkou vedoucího redaktora jmenuje na návrh mediálního výboru starosta. Starosta může návrh mediálního výboru odmítnout a může též odvolat již jmenovaného redaktora.

Redaktoři vykonávají činnost na základě dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo, jejichž obsah musí být v souladu s tímto statutem.

Článek III. - Vedoucí redaktor

Vedoucí redaktor koordinuje práci redakce a komunikuje s externími přispěvateli.

Vedoucí redaktor rozhoduje o zařazení příspěvků do zpravodaje a jejich umístění.

Vedoucí redaktor zodpovídá za soulad obsahu zpravodaje s právními předpisy a s tímto statutem.

Vedoucí redaktor zodpovídá za organizaci výroby zpravodaje (termíny, korektury, předtisková příprava, tisk, distribuce, inzerce aj.).

Vedoucího redaktora vybírá mediální výbor v konkurzu. Vítěze konkurzu jmenuje na návrh mediálního výboru zastupitelstvo. Neschválí-li zastupitelstvo obce návrh mediálního výboru, koná se nový konkurz.

Funkční období vedoucího redaktora je jeden rok a automaticky se prodlužuje na další rok, pokud není mezitím zvolen jiný vedoucí redaktor.

Vedoucího redaktora lze před koncem funkčního období odvolat pouze v případě, kdy hrubě či opakovaně porušuje statut zpravodaje.

Vedoucí redaktor vykonává činnost na základě dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo, jejichž obsah musí být v souladu s tímto statutem.

Článek IV. - Financování a odměny

Náklady na tvorbu zpravodaje hradí obec z příslušné kapitoly rozpočtu.

Návrh rozpočtu zpravodaje na následující rok předloží mediální výbor starostovi vždy do 31. října.

Příjmy z komerční inzerce ve zpravodaji jsou příjmem obce. Ten, kdo inzerci aktivně obstaral, má nárok na provizi, jejíž procentuální výši určí mediální výbor.

Způsob odměňování a výši sazeb odměn pro členy redakce, grafika a distributora schvaluje mediální výbor v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Vedoucí redaktor po každém vydání zpravodaje připraví přehled odměn pro jednotlivé pracovníky podílející se na přípravě zpravodaje a předá jej mediálnímu výboru a obecnímu úřadu.

Odměny zahrnují veškeré náklady redaktorů na jejich činnost, jako jsou poplatky za telefony, internet, cestovné, tisk apod. Případné mimořádné náklady schvaluje mediální výbor.

Příspěvky externích přispěvatelů nejsou honorovány. Výjimky může stanovit mediální výbor.

Článek V. - Redakční plán

Mediální výbor každoročně vždy do 31. prosince schvaluje po konzultaci s vedoucím redaktorem redakční plán na následující rok.

Redakční plán obsahuje:

 • počet čísel zpravodaje v daném roce,
 • předpokládaný rozsah jednotlivých čísel (počet stran),
 • případné tematické zaměření jednotlivých čísel,
 • termín uzávěrky každého čísla,
 • termín vydání každého čísla (termín, kdy je dokončena distribuce zpravodaje),
 • termín, kdy bude připravované číslo k dispozici ke kontrole autorům a mediálnímu výboru.

Redakční plán se sestavuje s ohledem na schválený rozpočet obce.

Redakční plán je veřejně přístupný na webových stránkách obce.

Redakční plán je závazný pro redakci i externí přispěvatele.

Článek VI. - Kontrola, konzultace, stížnosti

Mediální výbor kontroluje každé číslo zpravodaje před jeho odesláním k tisku a udílí případná doporučení vedoucímu redaktorovi. Předmětem kontroly je soulad čísla s tímto statutem a s právními předpisy.

Redaktor je povinen poskytnout mediálnímu výboru prostor ke kontrole v rozsahu alespoň 48 hodin. Termíny kontroly jsou součástí redakčního plánu.

Mediální výbor může na základě provedené kontroly rozhodnout o vyřazení příspěvku ze zpravodaje, pokud by byl v rozporu s tímto statutem nebo s právními předpisy. Rozhodnutí musí být odůvodněno.

Mediální výbor řeší případné stížnosti na obsah zpravodaje či jeho grafickou podobu a zveřejňuje způsob jejich řešení.

Redakce se na mediální výbor obrací s žádostí o vyjádření v případě, že má pochybnost o vlastní objektivitě zpracování určitého tématu.

Článek VII. - Inzerce

Ve zpravodaji může být uveřejňována komerční inzerce.

Ceník komerční inzerce a výši provize vydává mediální výbor po konzultaci s vedoucím redaktorem.

Za komunikaci s inzerenty zodpovídá vedoucí redaktor.

Nekomerční inzerce místních neziskových organizací je zdarma.

Článek VIII. - Mediální výbor

Zastupitelstvo obce zřídí mediální výbor.

Členem mediálního výboru nesmí být starosta obce, místostarosta obce a pracovník obecního úřadu.

Mediální výbor:

 • kontroluje obsah každého čísla a udílí případná doporučení vedoucímu redaktorovi,
 • pořádá konkurz na obsazení místa vedoucího redaktora a předkládá zastupitelstvu návrh na jmenování vedoucího redaktora,
 • předkládá zastupitelstvu návrh na odvolání vedoucího redaktora,
 • předkládá starostovi návrh na jmenování a odvolání dalších redaktorů,
 • schvaluje redakční plán,
 • určuje odměny všech pracovníků podílejících se na přípravě zpravodaje,
 • řeší stížnosti a připomínky na obsah či grafickou podobu zpravodaje,
 • předkládá starostovi návrh rozpočtové kapitoly pro zpravodaj na následující rok,
 • určuje ceny inzerce a provizí.

Dokud není zřízen mediální výbor, vykonává jeho pravomoc starosta.

Vedoucí redaktor je oprávněn účastnit se jednání mediálního výboru.

Jména členů mediálního výboru jsou uvedena v tiráži zpravodaje včetně kontaktního spojení.

Článek IX. - Uzávěrka a postup po uzávěrce

Uzávěrka každého čísla je uvedena v redakčním plánu.

Příspěvky došlé po uzávěrce se nezveřejní, případně se mohou zveřejnit v nejbližším dalším čísle.

Po uzávěrce vedoucí redaktor sestaví dostupné příspěvky v přibližném pořadí, v jakém mají být vydány, a společně s doprovodnými obrazovými materiály je v odpovídající formě předá ke grafické úpravě a sazbě.

Pracovní verzi čísla předá vedoucí redaktor k závěrečné kontrole mediálnímu výboru a dále všem autorům podílejícím se na příslušném čísle. Na kontrolu je k dispozici nejméně 48 hodin.

Po zapracování případných připomínek je připravena finální verze zpravodaje a vedoucí redaktor ji předá k tisku.

Vedoucí redaktor zodpovídá za doručení vytištěného zpravodaje distributorovi, který zajistí vlastní distribuci v předem dohodnuté lhůtě.

Článek X. - Činnost redakce a obsah zpravodaje

Redaktoři navštěvují důležité akce pořádané samosprávou, jako jsou zasedání zastupitelstva a další politická setkání určená veřejnosti. Politické dění sledují pokud možno v tichosti. Zúčastňují se významných kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokud se nikdo z redakce nemůže z naléhavých důvodů zúčastnit nějaké akce osobně, zajistí vedoucí redaktor odpovídající náhradu ve formě externího přispěvatele.

Redakce zachovává důslednou neutralitu a odstup od sdělení. Neposuzuje pravdivost příspěvků, s výjimkou situace, kdy by zveřejněním mohlo dojít k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona. Redakce přispívá k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.

Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám vedení obce považují za obsah, který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které pouze uvádějí přijatá rozhodnutí (usnesení) starosty či zastupitelstva či uskutečněné akce. I k takovým sdělením má veřejnost právo na informace alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskusi a alternativních řešeních, pokud byla předložena a diskutována.

Redakce uveřejní alternativní názory, pokud jsou k dispozici, vhodnou formou (rozhovor, zpráva, citace, dopis, stanovisko apod.). Alternativní sdělení může být uveřejněno celé, případně může být zkráceno nebo nemusí být vůbec zařazeno, pokud jeho rozsah přesahuje v průměru několika čísel podíl odpovídající nositelům názoru v zastupitelstvu či podle společenské situace (petice, sdružení občanů apod.).

Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů. S přiměřeným předstihem informuje vhodnou formou členy zastupitelstva, případně další zainteresované subjekty či osoby, o tématech připravovaných k uveřejnění tak, aby včas mohli poskytnout svůj názor.

Jestliže chce redakce do zpravodaje zařadit téma, v němž jako aktér figuruje přímo některý redaktor, tento redaktor se z přípravy materiálu buď zcela vyloučí anebo na přípravě zainteresuje jiného redaktora či externího přispěvatele, aby byla zajištěna odpovídající objektivita zpracování a náležitý odstup.

Redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, a poskytovat veřejnosti návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto možnost aktivně vytvářet.

Redakce dává prostor příspěvkům od externích přispěvatelů. Redakce rozhoduje o tom, v jaké formě budou tyto příspěvky publikovány. Může je zařazovat editorsky (tedy jen přetisknout dodané či částečně upravené podklady), anebo z dodaných podkladů využít jen některé pasáže či citace a začlenit je do redakčně zpracovaných článků.

Zcela odmítnout příspěvek může redakce pouze v následujících případech:

 • Článek zakládá právní odpovědnost vydavatele za trestný čin (např. pomluvy) anebo za zásah do důstojnosti, cti, vážnosti fyzické osoby nebo pověsti právnické osoby.
 • Článek je urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.
 • Článek je nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho pravopisných chyb.
 • Jedná se o reklamu nebo se v článku nachází tzv. product placement.
 • Téma je irelevantní (například nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální).
 • Článek je nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.).
 • Článek poslal anonym.

Články, které jakéhokoliv důvodu nebyly ve zpravodaji vydány, budou poskytnuty mediálnímu výboru včetně zdůvodnění, proč nebyly publikovány. O důvodech neuveřejnění článku budou jejich autoři informováni.

Článek XI. - Komunikace

E-mailovou adresou redakce uvedenou v tiráži je zpravodaj@nelahozeves.cz. Na této adrese redakce přijímá příspěvky určené ke zveřejnění.

Telefonní číslo redakce uvedené v tiráži je buď číslo vedoucího redaktora nebo číslo určené mediálním výborem. Mediální výbor může vedoucímu redaktorovi přidělit v případě potřeby mobilní telefon.

Redakce spravuje stránku zpravodaje na sociální síti Facebook. Stránka slouží k informování o činnosti zpravodaje, jako je avízo o připravovaných článcích, uzávěrka čísla apod.

Článek XII. - Licence

Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji jsou licencovány pod licencí Creative Commons verze 4.0, Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte (BY-NC-ND). Licence se vztahuje na příspěvky redakce i externích přispěvatelů.

Licence je uvedena v tiráži zpravodaje.

Článek XIII. - Externí redakce

Na návrh mediálního výboru může z rozhodnutí zastupitelstva vykonávat funkci redakce i právnická osoba. Právnická osoba je vybrána obdobným postupem jako hlavní redaktor. V takovém případě mediální výbor, starosta a zastupitelstvo již nerozhodují jednotlivě o personálním obsazení redakce. Jednotliví redaktoři uzavírají smlouvu o provedení práce či smlouvu o dílo s vybranou právnickou osobou. Jmenovité složení redakce sdělí právnická osoba mediálnímu výboru.

Právnická osoba může na základě dohody s obcí zodpovídat i za tisk zpravodaje a jeho distribuci.

Obec uzavře s právnickou osobou smlouvu o dílo nebo smlouvu o přidělení dotace, jejíž obsah musí být v souladu s tímto statutem. Odměna nebo dotace pokrývá činnost redakce a volitelně též tisk a distribuci zpravodaje, v souladu se schváleným rozpočtem na daný rok.

Tento statut byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 9. 2019.

Jakub Brynda
starosta

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Portál GOV

Portál GOV

Nelahozeves

Místní části


nahoru