Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nelahozeves
Nelahozeves

Vítejte na oficiálních
stránkách obce

Etický kodex Nelahozevského zpravodaje

 1. Přinášíme čtenáři co nejpřesnější, nejúplnější a ověřené informace. Dbáme na důsledné ověřování zdrojů. Zprávy nepíšeme s dopředu utvořeným názorem. Dbáme na to, abychom informace nezkreslili například použitím nevhodného titulku či nevhodně zvolenou doprovodnou fotografií.
 2. Informace potřebné pro psaní našich textů zjišťujeme s jedinou motivací: pravdivě informovat veřejnost o věcech, které považujeme za důležité a které by ji podle našeho přesvědčení měly zajímat.
 3. Osoby a instituce, o nichž informujeme, dostávají ve zprávě, která se jich negativně dotýká, prostor k vyjádření. Skutečnost, že se nám dotčení vyjádřit odmítnou, není důvodem k neuveřejnění článku.
 4. Jsme si vědomi toho, že vydavatelem Nelahozeveského zpravodaje je obec Nelahozeves, reprezentovaná vedením dle výsledku komunálních voleb. Nestavíme se však k činnosti vedení obce nekriticky a naše články nesmí působit jako propaganda. Naším úkolem je seznamovat občany i s názory, které nesouhlasí nebo se staví kriticky k vedení obce. To však neznamená povinnost zveřejňovat polemiku či odlišné názory v rozsahu nepřiměřeně vyšším, než jim reálně přísluší v místních poměrech.
 5. Důsledně odlišujeme zpravodajství a názorové texty. Jasně odlišena je rovněž reklama či jakýkoli sponzorovaný obsah.
 6. Respektujeme soukromí osob, o nichž píšeme, není-li v daném případě veřejný zájem ve výrazné převaze nad ochranou soukromí. Kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmíme svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně.
 7. Redakční články neposkytujeme k autorizaci, současně ale dbáme na to, aby citace a parafráze vyjádření dotčených osob byly přesné; v případě pochybností poskytneme dotčené osobě příslušnou pasáž ke kontrole. Články externích autorů poskytneme k autorizaci v případě, že jsme jejich obsah upravili nad rámec běžné korektury, typicky v případě nezbytného krácení textu. Rovněž rozhovory poskytujeme dotazovaným k autorizaci, jejímž účelem je předcházení nežádoucím nepřesnostem či zkreslením ve vyjádřeních dotazovaného. Autorizací však dotazovanému nedáváme automatické právo k provádění podstatných změn v textu rozhovoru.
 8. Dodržujeme zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádíme pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu. Neidentifikujeme v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich výslovného souhlasu.
 9. Odmítneme jakýkoliv nátlak na zveřejnění nepravdivé či jen částečně pravdivé informace, stejně tak odmítneme nátlak na zkreslení či nezveřejnění pravdivé informace.
 10. Nepřijmeme žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s naší redakční činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké informace. Odmítáme skrytou reklamu a skrytou propagaci developerských či jiných komerčních projektů.
 11. Nejsme neomylní. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji, omluvíme se a opravíme ji. Pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži považujeme za nejzávažnější profesionální chyby.
 12. Nepíšeme zprávy o organizacích či uskupeních, jejichž jsme členy, ani o věcech, na nichž máme soukromý zájem, včetně svých občanských aktivit, s výjimkou situací, kdy se tomu kvůli složení redakce nelze vyhnout. V takovém případě dbáme na princip čtyř očí, aby byla zachována maximální objektivita a odstup od sdělení. Můžeme však pod svým plným jménem psát články jménem uskupení, jejichž jsme členy, bude-li z kontextu zjevné, že jde o autorský a nikoliv redakční text. Zároveň však dbáme pravidla č. 16.
 13. Ve svých zprávách se odkazujeme na anonymní zdroje v minimální míře a pouze v případech, kdy není možné dostát veřejnému zájmu jiným způsobem. Identitu anonymního zdroje zná vždy vedoucí redaktor. Své zdroje důsledně chráníme vůči každému, včetně státních orgánů.
 14. Nejsme vymezeni žádnou ideologií. Odmítáme však jednání zasahující do lidských práv a základního fungování demokratického systému.
 15. Nezdůrazňujeme rasový původ, náboženské vyznání či sexuální orientaci jedince, o kterém píšeme, pokud to není nezbytně nutné a není to důležitý kontext informací (např. rasově motivovaný útok).
 16. Při svém vystupování na veřejnosti a sociálních sítích dbáme na uměřenost a přihlížíme ke skutečnosti, že jsme vnímáni zároveň jako redaktoři Nelahozeveského zpravodaje.

Tento kodex nabývá účinnosti dne 9. srpna 2021 a je závazný pro všechny členy redakce.

Miloš Mojžiš
vedoucí redaktor Nelahozeveského zpravodaje

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Portál GOV

Portál GOV

Nelahozeves

Místní části


nahoru